I. Úvodní ustanovení

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností, vyplívajících z členství ve věrnostním programu spojeném s vydáním karty SPORTOVKA, mezi společností Brněnský lužánecký tenisový klub – zapsaný spolek, Lužánecká 2016/7, 602 00 Brno, IČO: 18825443, jako vydavatelem karty SPORTOVKA (dále jen „Společnost“) a držitelem karty SPORTOVKA (dále jen „Držitel“).

1.2. Službami se rozumí poskytování sportovních a relaxačních služeb a dalších souvisejících služeb v provozovnách Společnosti anebo některé z jejích dceřiných společností či společností, jejíž ovládající osoba je shodná s ovládající osobou Společnosti (dále jen „Společnost/i ze společnosti Brněnský lužánecký tenisový klub – zapsaný spolek“).

1.3. Držitelem karty SPORTOVKA může být plně svéprávná fyzická osoba a osoba právnická.

II. Karta SPORTOVKA

2.1. Karta SPORTOVKA funguje na principu kreditu (přeplacené karty). Držitel na kartu vkládá finanční prostředky, ze kterých postupně platí jednotlivé využité služby v provozovnách sportovního areálu Wellness park Lužánky.

2.2. Za stanovené využité služby, uhrazené kartou SPORTOVKA, zaplatí Držitel zvýhodněnou cenu, tj. cenu nižší než za služby uhrazené v hotovosti. Ceny se řídí podle platného/aktuálního ceníku Společnosti.

2.3. Karta SPORTOVKA se vydává zdarma a je plně přenosná.

2.4. Pro účely vydání karty SPORTOVKA zákazník sdělí jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen „údaje o Držiteli karty“). Je-li Držitelem karty SPORTOVKA právnická osoba, sdělí obchodní firmu, IČ a dále údaje o kontaktní osobě v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zákazník je povinen uvádět údaje o Držiteli karty správně a pravdivě. V případě jakékoliv změny těchto údajů je Držitel karty SPORTOVKA povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu osobně na recepci provozovny sportovního areálu Wellness park Lužánky, popřípadě elektronicky na e-mailové adrese: recepce@wellnessparkluzanky.cz. Pro účely osobního oznámení změny údajů je Držitel karty SPORTOVKA povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) a dále sdělením telefonního čísla a e-mailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty. Při elektronické komunikaci bude Držitel karty SPORTOVKA vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a e-mailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání karty SPORTOVKA. Následně mu bude na e-mailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání karty SPORTOVKA zaslán změnový formulář.

2.5. V případě ztráty anebo odcizení karty SPORTOVKA je Držitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti osobně na recepci sportovního areálu Wellness park Lužánky anebo elektronicky na adrese: recepce@wellnessparkluzanky.cz. Na žádost Držitele Společnost vystaví duplikát takové karty. Pro účely vystavení duplikátu karty SPORTOVKA je Držitel povinen prokázat Společnosti svou totožnost předložením průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz) a dále sdělením telefonního čísla a e-mailové adresy poskytnutých Společnosti v rámci údajů o Držiteli karty, v opačném případě není Společnosti povinna žádosti Držitele o vystavení duplikátu karty SPORTOVKA vyhovět. Na základě žádosti a po ověření totožnosti Držitele Společnost původní ztracenou anebo odcizenou kartu SPORTOVKA zruší, a k účtu Držitele přiřadí vystavený duplikát karty SPORTOVKA. Vystavení duplikátu karty SPOROTOVKA je zpoplatněno dle ceníku služeb Společnosti. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem karty SPORTOVKA právnická osoba.

2.6. Na žádost poskytne Společnost Držiteli karty SPORTOVKA údaje o historii karty SPORTOVKA anebo údaj o aktuálním zůstatku na kartě SPOROTOVKA (není-li tento údaj poskytnut v souvislosti s čerpáním služeb). Pro poskytnutí údajů je Držitel karty SPORTOVKA povinen Společnosti prokázat svou totožnost způsobem stanoveným v odst. 2.5. těchto Obchodních podmínek. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce náleží kontaktní osobě, je-li Držitelem karty SPORTOVKA právnická osoba. Při elektronické komunikaci bude držitel karty SPORTOVKA vyzván k uvedení jeho jména a příjmení/obchodní firmy a kontaktních údajů (telefonní číslo a e-mailová adresa), které Držitel poskytl v rámci žádosti o vydání karty SPORTOVKA. Následně mu budou na e-mailovou adresu uvedenou Držitelem v rámci žádosti o vydání karty SPORTOVKA zaslány požadované údaje.

III. Vklad na kartu SPORTOVKA

3.1. Minimální vklad na kartu SPORTOVKA je 1.000,- Kč.

3.2. Vklad na kartu SPORTOVKA lze provést v hotovosti nebo platební kartou na recepci areálu Wellness park Lužánky.

IV. Práva a povinnosti Držitele karty SPORTOVKA

4.1. Držitel karty SPORTOVKA má právo využívat veškeré služby, které Společnost nabízí.

4.2. Držitel karty SPORTOVKA je povinen seznámit se s provozně bezpečnostním řádem, který je k dispozici na provozovně sportovního areálu Wellness park Lužánky a dodržovat jej.

4.3. Držitel karty SPORTOVKA je povinen se v prostorech Společnosti chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující jeho bezpečnost i bezpečnost třetích osob. Držitel karty SPORTOVKA bere na vědomí, že využívá služby výlučně na vlastní nebezpečí a že Společnost nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili Držitelé karty SPORTOVKA vlastním jednáním, nedodržováním provozně bezpečnostního řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Společnosti, a ani za úrazy způsobené Držitelům jinými osobami. Společnost všem Držitelům karty SPORTOVKA před využitím služeb doporučuje zvážit jejich vhodnost s ohledem na jejich zdravotní stav, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

4.4. Držitel karty SPORTOVKA odpovídá za škodu na majetku Společnosti způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen Společnosti bez zbytečného odkladu nahradit. Každá škoda na majetku či újma na zdraví bude Společností vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Dále bude přivolána Městská policie či Policie ČR, a příp. záchranná služba. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů, poškození majetku je evidováno v knize škod a ztráty a nálezy věcí jsou evidovány v knize ztrát a nálezů.

4.5. Do všech prostorů sportovního areálu Společnosti je zakázáno vnášet jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné látky.

4.6. Držitel karty SPORTOVKA je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.

4.7. Na žádost Držitele karty SPORTOVKA může Společnost vyhovět a zrušit kartu SPORTOVKA. Za zrušení je Společnost oprávněna požadovat úhradu administrativního poplatku dle platného ceníku Společnosti.

V. Informace a souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů

5.1. Vyplněním systémového registračního formuláře na recepci sportovního areálu Společnosti dává Držitel karty SPORTOVKA souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem vydání karty SPOROTOVKA. Poskytnutí osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek je podmínkou vydání karty SPORTOVKA. Osobní údaje Držitele jsou zpracovávány po dobu členství Držitele karty SPORTOVKA v rámci věrnostního programu spojeného s vydáním karty SPORTOVKA, do odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování. Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele. Držitel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být zpřístupněny orgánům státní správy. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaný způsobem, popřípadě v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, a to zaměstnanci Společnosti, a pověří-li tím zpracovatele, tak jeho zaměstnanci. Držitel bere na vědomí, že má práva dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).

5.2. Držitel karty SPORTOVKA má možnost souhlas se zpracováním jeho osobních údajů udělit Společnosti za totožných podmínek za účelem zasílání obchodních sdělení a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách. Souhlas může Držitel karty SPORTOVKA udělit v systémovém registračním formuláři pro účely vydání karty SPORTOVKA. Udělení souhlasu je dobrovolné. Takto udělený souhlas je považován za souhlas udělený dle podmínek tohoto článku.

5.3. Držitel bere na vědomí, že má právo:

(i) Požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, které se ho týkají. Držitel má právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Společnost je povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost Držitele je Společnost oprávněna požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii) Na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracovávání doplnění neúplných osobních údajů.

(iii) Na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, anebo odvolá-li Držitel souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

(iv) Na přenositelnost údajů. Držitel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(v) Vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu. Pokud Držitel vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Společnost zpracování osobních údajů Držitele pro tento účel.

(vi) Podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li Držitel pochybnosti o dodržování práv Společností, jakožto správcem osobních údajů).

(vii) Další práva plynoucí z právní předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

5.4. Držitel má právo svůj souhlas bezplatně a písemně kdykoliv odvolat, a to na písemně na adrese Společnosti anebo na e-mailové adrese: recepce@wellnessparkluzanky.cz . Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu do doby jeho odvolání Držitelem. Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů uvedených v odst. 2.4. těchto Obchodních podmínek Držitelem má za důsledek ukončení členství Držitele v rámci věrnostního programu a zrušení karty SPORTOVKA ke dni účinnosti odvolání souhlasu. Zrušení karty SPORTOVKA nezakládá právo Držitele na vrácení uhrazeného a nevyčerpaného kreditu.

5.5. Společnost se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů Držitele.

5.6. Souhlas Držitele/kontaktní osoby (je-li Držitelem právnická osoba) s využitím jeho e-mailové adresy/telefonního čísla k zasílání obchodních sdělení Společnosti lze kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu recepce@wellnessparkluzanky.cz anebo na adresu sídla Společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky anebo ceník služeb. Nové znění obchodních podmínek, jakož i nový ceník budou zveřejněny na webových stránkách Společnosti www.wellnessparkluzanky.cz , a to nejméně 14 dní před nabytím jejich účinnosti. Držitel karty SPORTOVKA je oprávněn v této lhůtě písemně vypovědět smluvní vztah se Společností s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti, nesouhlasí-li se změnami obchodních podmínek, popřípadě se změnami ceníku služeb. Pokud tak Držitel karty SPORTOVKA neučiní, má se za to, že se změnami obchodních podmínek, resp. ceníku služeb souhlasí.

6.2. K mimosoudnímu řešení sporů z těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

6.3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21.9.2020.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies